การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 48 ราย

21 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 48 ราย ...

21 มกราคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 3173 - 3175/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 3173 - 3175/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริห ...

4 มกราคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 158 ราย และพื้นที่ จชต. จำนวน 13 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 171 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 158 ราย และพื้นที่ จชต. จำนว ...

30 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในว ...

29 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ และ จ.ปค.ปฏิบัติงาน

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ และ จ.ปค.ปฏิบัติงาน ...

24 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง นวช.กง.บช.ปฏิบัติการ

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ ...

24 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง นวช.คพ.ปฏิบัติการ จ.ปค.ปฏิบัติงาน และจพง.คพ.ปฏิบัติงาน

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง นวช.คพ.ปฏิบัติการ จ.ปค.ปฏิบัติงาน และจพง.คพ.ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 99 ราย ...

17 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง จ.ปค.ปฏิบัติงาน

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ ...

17 ธันวาคม 2564