ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์บริการประชาชน เรื่อง ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว

ปิดการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 และเปิดทำการในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ...

28 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเถอเชิงรุกและได้เริ่มใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอผ่านระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ศูนย์ดำรงธรรมอำเถอเชิงรุกได้มีการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยจัดทำเป็นโมบายแอพฟลิเคชันภายไต้ชื่อว่า Dopa Help เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับและเพิ่ ...

15 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการเรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจประจำ ศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจประจำ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

23 ธันวาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจประจำ ศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจประจำ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

18 ธันวาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

6 ตุลาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

28 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักการสอบสวนและนิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

23 กันยายน 2563