ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญาในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเ ...

25 ตุลาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญาในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และก ...

16 ตุลาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนคดีอาญาในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการจัดระเบียบสังคมของพนักง ...

29 กันยายน 2566

ข่าวอัพเดท

บุคคลที่ได้รับคัดเลือกระดับสำนักกอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปี 2556

บุคคลที่ได้รับคัดเลือกระดับสำนักกอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีพุธศักราช 2556 ...

29 มิถุนายน 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ บุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติตน/บริหารงาน สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ

บุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติตน/บริหารงาน สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู จนเป็นแบบอย่างแก่สังคม สำนักการ ...

27 มิถุนายน 2566

ข่าวอัพเดท

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

26 พฤษภาคม 2566

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนภารกิจตามกฎหมายรับโอน 6 ฉบับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปก ...

26 พฤษภาคม 2566