งานโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

เข้าชม 1794 ครั้ง

20 พฤษภาคม 2563


21 พฤษภาคม 2563


งานโรงแรม


  • ช่องทางการติดต่อ
  •             e-mail : [email protected]
  •             โทรศัพท์ 02-356-9518 
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  •             จ่าหน้าซอง ดังนี้ "เรียน อธิบดีกรมการปกครอง (นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร) ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300"

 


เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 
กลุ่มงานโรงแรม ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
ได้กำหนดแนวทางในการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ดังนี้

 


รายละเอียดแนวทางการยืนคำขอ >> ตารางรายการการยื่นคำของานโรงแรม