ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2560

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2560 ...

1 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท

สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2560

สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2560 ...

1 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวอัพเดท

แผนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2560

23 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560

แผนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ...

23 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิกกองอาสารักสาดินแดน

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)รายการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิกกองอาสารักสาดินแดน ...

23 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ...

8 ธันวาคม 2559

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ซักซ้อมการปฏิบัติในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ...

5 พฤศจิกายน 2559

ข่าวอัพเดท

การจัดประชาชนและกำหนดการเดินทาง ตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - 20 มกราคม 2560

การจัดประชาชนและกำหนดการเดินทาง ตามแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - 20 มกราคม ...

26 ตุลาคม 2559