ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

แจ้งเสมียนตราจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีงบประมาณคงเหลือเกินความจำเป็นให้ส่งคืนกรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามแบบส่งคืนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งเสมียนตราจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีงบประมาณคงเหลือเกินความจำเป็นให้ส่งคืนกรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามแบบส่งคืนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้ ...

5 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท

แจ้งที่ทำการปกครองทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก และพิจิตร) ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

แจ้งที่ทำการปกครองทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก และพิจิตร) ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกอ ...

1 มีนาคม 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2562 ...

8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561 ...

28 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561 ...

28 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการกรอกอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือสมาชิก อส.

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการกรอกอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ...

26 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

28 สิงหาคม 2561