ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของชุดคุ้มครองตำบล ตามกรอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของชุดคุ้มครองตำบล ตามกรอบโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 27521 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 256 ...

4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 27520 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ...

4 พฤศจิกายน 2565

ข่าวอัพเดท

แจ้งการปรับแผนดำเนินงานและปรับเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

5 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับหนังสือจากกรมราชทัณฑ์ แจ้งการปรับแผนดำเนินงานและปรับเป้าหมายการนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (จำ ...

5 สิงหาคม 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ประจำปี 2565

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (นายหมวดตรี สมาชิก อส.) ประจำปี 2565 ...

2 สิงหาคม 2565