ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ส่งมอบรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน2ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 84 คัน

ส่งมอบรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน2ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 84 คัน ...

12 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (งบฯ อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (งบฯ อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน ...

10 พฤษภาคม 2559

ข่าวอัพเดท

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (แก้ไขเอกสารแนบ)

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...

17 มีนาคม 2559

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2559

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2559 ...

30 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี พ.ศ.2559

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น ในรอบปี พ.ศ.2559 ...

30 มกราคม 2560

ข่าวอัพเดท

ซักซ้อมแนวทางการคำนวณเงินช่วยเหลือ สมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ถึงแก่ความตาย และลาออก

สน.อส. ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณเงินช่วยเหลือ สมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ถึงแก่ความตาย และลาออก เมื่อมีเศษเวลาทำงานเป็นเศษเดือนหรือวัน ...

20 มิถุนายน 2560