ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และ ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ ...

1 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และจัดทำแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใน 21 สิงหาคม 2560

ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และจัดทำแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่งมายัง สน.อส. ภายใน 21 สิงหาคม 2560 ...

27 กรกฎาคม 2560

ข่าวอัพเดท

เรียน เสมียนตราจังหวัด โปรดตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค อส.ค้างชำระในปีงบประมาณ 2559 และก่อนปีงบประมาณ 2559

เรียน เสมียนตราจังหวัด โปรดตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค อส.ค้างชำระในปีงบประมาณ 2559 และก่อนปีงบประมาณ 2559 - แบบรายงานใส่ให้ วช. และขอสำเนาส่งให้ สน.อส. 1 ชุด ...

22 มิถุนายน 2560