ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คำสั่ง บก.อส. ที่ 70/2560

กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คำสั่ง บก.อส. ที่ 70/2560 ...

4 พฤษภาคม 2560

ข่าวอัพเดท

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ...

4 เมษายน 2560