ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

เรียน ทุกจังหวัด ที่ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. และ.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. มีใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จค้างเบิก โดยให้จัดทำของบประมาณฯ เพ่ิ่มเติม และส่ง Fax 02-278-5002 ต่อ 129

เรียน ทุกจังหวัด ที่ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. และ.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. มีใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จค้างเบิก โดยให้จัดทำของบประมาณฯ เพ่ิ่มเติม และส่ง Fax 02-278-5002 ต่อ 129 ...

6 มิถุนายน 2561

ข่าวอัพเดท

การยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามหนังสือ ที่ มท 0311.2/ว7315 ลว. 11 เม.ย. 2561

การยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามหนังสือ ที่ มท 0311.2/ว7315 ลว. 11 เม.ย. 2561 ...

17 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดท

เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

11 เมษายน 2561

เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ...

11 เมษายน 2561