ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 ...

4 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

6 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 ก ...

6 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอัพเดท

รับสมัครสอบคัดเลือกทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฎิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศรับสมัคร

22 มกราคม 2563

ข่าวอัพเดท

แจ้งเสมียนตราจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีงบประมาณคงเหลือเกินความจำเป็นให้ส่งคืนกรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามแบบส่งคืนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งเสมียนตราจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และหากมีงบประมาณคงเหลือเกินความจำเป็นให้ส่งคืนกรม วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามแบบส่งคืนงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้ ...

5 กรกฎาคม 2562

ข่าวอัพเดท

แจ้งที่ทำการปกครองทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก และพิจิตร) ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

แจ้งที่ทำการปกครองทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนครนายก และพิจิตร) ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอรับสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับกองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด และกอ ...

1 มีนาคม 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี พ.ศ.2562 ...

8 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561 ...

28 มกราคม 2562