ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และจัดทำแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใน 21 สิงหาคม 2560

ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และจัดทำแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 ส่งมายัง สน.อส. ภายใน 21 สิงหาคม 2560 ...

27 กรกฎาคม 2560

ข่าวอัพเดท

เรียน เสมียนตราจังหวัด โปรดตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค อส.ค้างชำระในปีงบประมาณ 2559 และก่อนปีงบประมาณ 2559

เรียน เสมียนตราจังหวัด โปรดตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค อส.ค้างชำระในปีงบประมาณ 2559 และก่อนปีงบประมาณ 2559 - แบบรายงานใส่ให้ วช. และขอสำเนาส่งให้ สน.อส. 1 ชุด ...

22 มิถุนายน 2560

ข่าวอัพเดท

กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คำสั่ง บก.อส. ที่ 70/2560

กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน คำสั่ง บก.อส. ที่ 70/2560 ...

4 พฤษภาคม 2560

ข่าวอัพเดท

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แบบขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ...

4 เมษายน 2560