ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2561 ...

28 มกราคม 2562

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการกรอกอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือสมาชิก อส.

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการกรอกอัตราค่าตอบแทนเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ...

26 ธันวาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งดำเนินการส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทน อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

28 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้ขอรับงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

แจ้งเพิ่มเติมกรณีเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 ให้ขอรับจำนวน 12 เดือน (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) โดยให้ดำเนินการส่งแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีเลื่อนขั้น(ครั้งที่1 และครั้งที่ 2) ส่งถึง สน.อส. ภายใน 24 ส.ค. 61 ...

17 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารขอรับงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทนสมาชิก อส.

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารขอรับงบประมาณกรณีเลื่อนขั้นค่าตอบแทนสมาชิก อส. จากเดิม 31 ส.ค. 61 เป็น 24 ส.ค. 61 ...

16 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก อส. ที่ส่งเอกสารขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารมาเพิ่มเติม

แจ้งจังหวัดทุกจังหวัด ให้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก อส. ที่ส่งเอกสารขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ซึ่งมีคำสั่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 60 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อการโอนจัดสรรงบ ...

15 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งทุกจังหวัดให้ส่งข้อมูลการขอรับงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการโอนจัดสรรค่าตอบแทนสมาชิก อส. ตามบัญชีใหม่ 1 ต.ค. 60 ภายใน 16 สิงหาคม 2561

แจ้งทุกจังหวัดให้ส่งข้อมูลการขอรับงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการโอนจัดสรรค่าตอบแทนสมาชิก อส. ตามบัญชีใหม่ 1 ต.ค. 60 มายัง สน.อส. (ฝ่ายงบประมาณและการเงินฯ) ภายใน 16 สิงหาคม 2561 ...

8 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดท

แจ้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นำ้ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม

7 สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดแจ้งนายอำเภอ ให้เฝ้าระวังและเข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการ อำเภอ ดำเนินการประสาน บูรณาก ...

7 สิงหาคม 2561