ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ชั้นยศ นายหมวดตรี แก่ สมาชิก อส.) ประจำปี 2563

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน (ชั้นยศ นายหมวดตรี แก่ สมาชิก อส.) ประจำปี 2563 ...

21 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท

พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร เล่มที่ 137 ตอนที่ 18 ข ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ...

3 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับสมาชิก อส. ทั่วประเทศ

สน.อส. ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับสมาชิก อส. จำนวนคนละ 2 ชิ้น สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค (ภารกิจตรวจวัดอุณหภูมิผู ...

22 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ออกตามข้อบังคับที่ 4 เรื่อง กำหนดวิธีการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ออกตามข้อบังคับที่ 4 เรื่อง กำหนดวิธีการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ...

7 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในกองบัญชาก ...

3 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และกองร้อยปฏิบัติก ...

6 มีนาคม 2563