โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. จำนวน 21 จังหวัด)

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. จำนวน 21 จังหวัด) ...

25 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 2 จังหวัด)

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม จำนวน 2 จังหวัด) ...

25 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 15 จังหวัด)

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 15 จังหวัด) ...

23 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 (จำนวน 10 จังหวัด)

ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 (จำนวน 10 จังหวัด) ...

23 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 (จำนวน 18 จังหวัด)

ส่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการค่รักษาพยาบาลสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 (เมษายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 (จำนวน 18 จังหวัด) ...

16 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 18 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิคร)

การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 18 จังหวัด และศูนย์ฝึกสมานมิคร) ...

16 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (จำนวน 6 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง (จำนวน 6 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจัง ...

12 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 (จำนวน 22 จังหวัด)

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไตรมาสที่ 3-4/2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 (จำนวน 22 จังหวัด) ...

11 กันยายน 2562