โอนจัดสรรงบประมาณ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง จำนวน 4 จังหวัด

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง จำนวน 4 จังหวัด ...

18 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 6 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 6 จังหวัด ...

16 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก อส. ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 จำนวน 11 จังหวัด ...

16 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเสบียงสนามสมาชิก อส. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด ...

14 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเสบียงสนามสมาชิก อส. จากที่ทำการปกครองจังหวัดจำนวน 3, 24 และ 1 จังหวัด กลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเสบียงสนามสมาชิก อส. จากที่ทำการปกครองจังหวัดจำนวน 3, 24 และ 1 จังหวัด กลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง ...

14 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาส 4 (เดือนกันยายน 2563) จำนวน 2 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) ประจำไตรมาส 4 (เดือนกันยายน 2563) จำนวน 2 จังหวัด ...

14 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) จากที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง

โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จชต.) จากที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี กลับมาตั้งจ่ายส่วนกลาง ...

14 กันยายน 2563

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ตาย และลาออก ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 56 จังหวัด

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิก อส. กรณีเกษียณอายุ ตาย และลาออก ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 56 จังหวัด ...

3 กันยายน 2563