ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ...

27 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ...

24 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ...

3 ธันวาคม 2564

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 150 ราย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 200 ราย รวมทั้งสิ้น 356 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 150 ราย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ...

26 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564

กรมการปกครองได้กำหนดจัดฝึกอบรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เดอะเ ...

18 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่ง นายช่างไฟ ...

10 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ...

10 พฤศจิกายน 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

5 พฤศจิกายน 2564