ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 331 – 375 จำนวน 45 ราย

10 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 331 – 375 จำนวน 45 ราย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้ ...

10 ตุลาคม 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 11 จำนวน 11 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 11 จำนวน 11 ราย ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกร ...

7 ตุลาคม 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 564 - 713 จำนวน 150 ราย

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ลำดับที่ 564 - 713 จำนวน 150 ราย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2 ...

7 ตุลาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (ลำดับที่ 566 – 580)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ (ลำดับที่ 566 – 580) ...

7 ตุลาคม 2565

ข่าวใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 5 ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

3 ตุลาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565 ...

28 กันยายน 2565

ข่าวใหม่

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565 ...

28 กันยายน 2565

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565

26 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้น ...

26 กันยายน 2565