ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ...

15 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564

12 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้น ...

12 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

7 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดวันประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุ ...

5 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

5 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

กรมการปกครองประกาศผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ...

1 ตุลาคม 2564

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

กรมการปกครองประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ...

22 กันยายน 2564