การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา ตำแหน่งนายอำเภอ

15 กุมภาพันธ์ 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระ ...

15 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 254/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 254/2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ...

14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 411 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาก ...

11 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง นวช.คพ.ปฏิบัติการ และ จพง.คพ.ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 3 ราย และคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 1 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่ง นวช.คพ.ปฏิบัติการ และ จพง.คพ.ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 3 ราย และคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 1 ราย โ ...

7 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 263-264/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 263-264/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริห ...

4 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ ...

3 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในว ...

28 มกราคม 2565