การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 192 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 192 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ...

8 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (ทายาท จชต.) ตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 6 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ ...

8 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

8 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง เรื่อง ย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ...

1 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2565

กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต ...

31 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ 4 เมษายน ...

29 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 203 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 174 ราย และพื้นที่ ...

28 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ สำหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 83 ราย ...

28 มีนาคม 2565