การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2565

กรมการปกครอง มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ...

25 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 409 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 409 ราย ...

21 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง จำนวน 4 ราย

กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กรมการปกครอง จำนวน 4 ราย ...

16 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งกรมการปกครอง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งกรมการปกครอง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทว ...

8 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

แจ้งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

แจ้งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย นำหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR ...

7 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ...

4 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนายอำเภอ

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนายอำเภอ ...

1 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ...

15 กุมภาพันธ์ 2565