การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 30 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาก ...

10 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และ สายงานประสานงานปกครอง (เจ้าหน้าที่ปกครอง) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และ สายงานประสานงานปกครอง (เจ้าหน้าที่ปกครอง) ลง ...

2 มิถุนายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565

กรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งน ...

31 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 124 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ รวมจำนวน 124 ราย ...

27 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ

การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ ...

27 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 99 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 99 ราย ...

17 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 99 ราย

กรมการปกครองได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) จำนวน 99 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ...

13 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 272-275/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 411 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 272-275/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 411 ราย ...

26 เมษายน 2565