การแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 517-519/2565 และ 522/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ รวมจำนวน 409 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 517-519/2565 และ 522/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ รวมจำนวน 409 ราย ...

26 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 697-698/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 697-698/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

26 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 709/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 709/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ...

26 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 708/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 124 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 708/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 124 ราย ...

26 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ...

11 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 192 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 192 ราย ...

11 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ตำแหน่ง จพง.ปค.ปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 6 ราย

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง เป็นกรณีพิเศษ ต ...

11 เมษายน 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาการในตำแหน่ง รวมจำนวน 124 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้รักษาก ...

11 เมษายน 2565