ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Critical Thinking & Strategic Innovation in Unpredictable Time" ของบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ "Critical Thinking & Strategic Innovation in Unpredictable Time" ของบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ...

4 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ก.พ. ...

3 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ...

2 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์และ Thai Law Training ได้จัดโครงการอบรม จำนวน 7 หลักสูตร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์และ Thai Law Training ได้จัดโครงการอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ...

2 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่่ 2 ของกรมบัญชีกลาง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่่ 2 ของกรมบัญชีกลาง ...

2 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM) ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

2 มีนาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

2 มีนาคม 2565