ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แนวทางการจัดการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร แนวทางการจัดการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ...

20 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร รุ่นที่ 2 ...

19 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ...

17 พฤษภาคม 2565