ข่าวฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...

28 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...

28 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 10 ทักษะแห่งโลกอนาคต และ หลักสูตร การเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอของผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร 10 ทักษะแห่งโลกอนาคต และ หลักสูตร การเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอของผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

28 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ...

25 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ...

22 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 30

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 30 ...

22 กุมภาพันธ์ 2565