ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามหนังสือ ที่ มท 0311.2/ว7315 ลว. 11 เม.ย. 2561

การยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามหนังสือ ที่ มท 0311.2/ว7315 ลว. 11 เม.ย. 2561 ...

17 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดท

เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

11 เมษายน 2561

เน้นย้ำการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ...

11 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดท

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และ ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ ...

1 กุมภาพันธ์ 2561