ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 อัตรา

21 เมษายน 2564 - 1 มกราคม 2565

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน ...

21 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏับัติศาสนกิจในเดือน รอมฏอน ฮิจเราห์ 1442 (พ.ศ. 2564)

9 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏับัติศาสนกิจในเดือน รอมฏอน ฮิจเราห์ 1442 (พ.ศ. 2564) ...

12 เมษายน 2564

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่องให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524

22 มีนาคม 2564

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่องให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ...

22 มีนาคม 2564

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครองให้การต้อนร้ับอุปทูตซาอุดีอาระเบียในโอกาสเข้าพบและหารือการประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441)

2 กรกฎาคม 2563 - 1 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง และนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเส ...

2 กรกฎาคม 2563

ข่าวอัพเดท

มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ...

2 มิถุนายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฉบับที่ 2)

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มีประกาศ เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการเดินทางไปประ ...

2 มิถุนายน 2563