ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)

29 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

ประชาสัมพันประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565) ...

29 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และลำดับการนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเพื่อโปรดพิจารณา

18 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งแนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์สำหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการฮัจย์รายใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ...

19 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักเลขาธิการกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

18 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

ด้วยกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ซึ่งได้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ ...

19 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

“ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)”

1 เมษายน 2565 - 1 มกราคม 2566

ด้วยกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ได้รับการประสานจากสำนักจุฬาราชมนตรีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย ...

11 เมษายน 2565

ข่าวอัพเดท

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข่าวสารของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่แสดงการปกป้องศาสนาเพื่อสันติภาพ

1 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

ตามที่ปรากฏข่าวสารรวมถึงคลิปวีดิโอที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่แสดงการปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพในหลายประเด็น อาทิ การสร้างเสาไฟฟ้าสัญลักษณ์อิสลาม การต่อต้านการสร้างมัสย ...

1 ธันวาคม 2564

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ที่มัสยิดฉบับที่ 9/2564)

10 กันยายน 2564 - 1 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรืื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์ ที่มัสยิดฉบับที่ 9/2564) ...

13 กันยายน 2564

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564)

5 สิงหาคม 2564 - 1 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 8/2564) ...

10 สิงหาคม 2564