ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ข้อมูลการบรรยายบทบาทของฝ่ายปกครองกับศาสนาอิสลาม

21 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลการบรรยายของ ผอ. กฮ. ในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองกับศาสนาอิสลาม" โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 3) ...

21 ธันวาคม 2560

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองเปิดลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439)

8 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในการรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439) โดยประช ...

17 พฤศจิกายน 2560

ข่าวอัพเดท

รอง อปค. เปิดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ฮัจย์

17 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...

17 พฤศจิกายน 2560

ข่าวอัพเดท

การเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ

17 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

กรมการปกครองแจ้งแผนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจังหวัด โดยให้สำรวจจำนวนมัสยิดพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่ออิหม่ามที่่มีสิทธิเข้าประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหว ...

18 ตุลาคม 2560

ข่าวอัพเดท

อปค. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 21 กันยายน 2560 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ...

6 ตุลาคม 2560

ข่าวอัพเดท

ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ เดินทางกลับสูประเทศไทย

3 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 คณะผู้แสวงบุญเที่ยวบินแรกขากลับ TG 8801 จากเมืองเจดดา - นราธิวาส ถึงท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 15.30 น. มีผู้แสวงบุญ 287 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิ ...

9 กันยายน 2560

ข่าวอัพเดท

แจ้งเตือนการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวน ให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

กรมการปกครองแจ้งเตือนมาพี่น้องชาวไทยมุสลิม ให้ระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวน ให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ โดยขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปประกอบพิธีฮัจย์ ...

24 สิงหาคม 2560

ข่าวอัพเดท

อปค. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. และผู้แสวงบุญชาวไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 อปค. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทีมงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ประเทศซาอุดีอาระบีย ...

24 สิงหาคม 2560