ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

เร่งรัดการคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441)

กรมการปกครอง มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์เร่งรัดการคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ. 1441) ...

30 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี และหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ...

27 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) ...

24 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) (ฉบับที่ 4/2563)

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 (พ.ศ. 2563) (ฉบับที่ 4/256 ...

19 เมษายน 2563

ข่าวอัพเดท

ประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยัน ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ให้ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) แจ้งยืนยันการเดินทาง ยกเลิกการเดินทาง หรื ...

19 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

ข้อบังคับคณะกรรกมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

24 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

ด้วยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ...

24 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

9 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563

แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ...

9 มีนาคม 2563

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ประกาศให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์

9 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้นิติบุคคลยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ โดยสามารถยื่นคำขอและเอกส ...

9 ธันวาคม 2562