ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ...

22 เมษายน 2563

ข่าวใหม่

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ ...

20 เมษายน 2563

ข่าวใหม่

การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

16 เมษายน 2563

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ...

16 เมษายน 2563

ข่าวใหม่

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

29 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

คำถามที่พบบ่อย การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำถามที่พบบ่อย การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

26 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ...

18 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอสะดวก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 มีนาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563

กรมการปกครอง ได้ส่งเงินจัดสรรให้แก่หน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครองที่สมัครขอรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 131 แห่ง สำหรับการอำนวยการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าจัดเตรียมเอกสาร ...

17 มีนาคม 2563