ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

เเนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

29 กันยายน 2563

ซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดเเละที่ทำการปกครองอำเภอ กรณีเเนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

ประมวลคำถามที่มักพบบ่อยในกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

18 กันยายน 2563

ประมวลคำถามที่มักพบบ่อยในกระบวนการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แนวทางการใช้งานระบบรายงานการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team Recruitment Report)

แนวทางการใช้งานระบบรายงานการคัดเลือกตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team Recruitment Report) ...

1 กันยายน 2563

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การดำเนินโครงการเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต่อนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

17 กรกฎาคม 2563

ข่าวใหม่

การรายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาอำเภอ

การรายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาอำเภอ ...

15 กรกฎาคม 2563