ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

แจ้งการซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2563

- ข้อมูลที่ตั้งและสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 30 รายการ - ซักซ้อมประเด็นคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) 4 ประเด็นสำคัญ - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ - คู่มือปฏ ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ...

20 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 188 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 188 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากส ...

16 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) ...

16 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

เเนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการกู้เงินเพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

16 ตุลาคม 2563

สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3 ว 188 ลว. 5 พ.ค.63 เรื่อง เเนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้ ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

มอบหมายภารกิจลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ สนับสนุนการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ของกระทรวงการคลัง

15 ตุลาคม 2563

มอบหมายภารกิจลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ สนับสนุนการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ของกระทรวงการคลัง ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

8 ตุลาคม 2563

เเจ้งการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลเเบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เเก่ที่ทำการปกครองจังหวัด 76 เเห่ง เเละที่ทำการปกครองอำเภอ 878 เเห่ง ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน)

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน) ...

5 ตุลาคม 2563