ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)

28 ธันวาคม 2563

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2) ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แผนปฏิบัติการสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ...

23 ธันวาคม 2563

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)

สรุปผลการจัดกิจกรรมวัน kick-off การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่อำเภอแม่อาย และอำเภอกั ...

22 ธันวาคม 2563

ข่าวใหม่

แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 2 - 4)

7 ธันวาคม 2563

- รายละเอียดการอบรมฯ รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) - รายละเอียดการอบรมฯ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) - รายละเอียดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งจังหวัดทำแบบประเมินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" ในระดับอำเภอ และตำบล

24 พฤศจิกายน 2563

- แบบประเมินการบริหารสถานการณ์ฯ - รายละเอียดประกอบการทำแบบประเมิน

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

17 พฤศจิกายน 2563

- กำหนดการอบรมฯ - การจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม - แบบส่งเงินจัดสรรแก่ที่ทำการปกครองจังหวัด ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...

27 ตุลาคม 2563

ข่าวใหม่

แจ้งการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

22 ตุลาคม 2563

แจ้งการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ...

18 พฤษภาคม 2564