ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

11 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมการปกครอง ได้จัดทำแผ่นพับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.25 ...

11 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่

การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ/จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ย ...

5 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง"

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง" โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดดล้อม ...

30 มกราคม 2563

ข่าวใหม่

ผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ไตรมาสที่ 1/2563

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ไตรมาสที่ 1/2563 ...

20 มกราคม 2563

ข่าวใหม่

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ...

18 พฤศจิกายน 2562

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020)

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) และการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” (Inclusive Growth Village) และ “อำเภอ ...

13 พฤศจิกายน 2562

ข่าวใหม่

สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ...

16 ตุลาคม 2562