ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) และการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” (Inclusive Growth Village) และ “อำเภอ ...

13 พฤศจิกายน 2562

ข่าวใหม่

สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ...

16 ตุลาคม 2562

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) ...

8 ตุลาคม 2562

ข่าวใหม่

เร่งรัดการตอบแบบสำรวจออนไลน์ และการรายงานผล Good Practices ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ

เร่งรัดการตอบแบบสำรวจออนไลน์ และการรายงานผล Good Practices ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ...

10 พฤษภาคม 2562

ข่าวใหม่

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. 2562 ...

1 เมษายน 2562