หนังสือสั่งการ

มท.๐๓๐๗.๒/ว๑๐๕๐๓ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

1 มิถุนายน 2560

ปกติ

มท.๐๓๐๗.๒/ว๙๖๓๐ ลว. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

22 พฤษภาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท.๐๓๐๗.๒/ว๗๑๘๙ ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

12 เมษายน 2560

ด่วนที่สุด