หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว14961 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

12 กรกฎาคม 2561

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 13652 อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนเมษายน - กันยายน 2561

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

28 มิถุนายน 2561

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 13019 การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้งานระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

21 มิถุนายน 2561

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว7174 อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

10 เมษายน 2561

ปกติ