หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว16400 ลว. 21 มิ.ย.62 การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ

24 มิถุนายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 15280 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 4

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

12 มิถุนายน 2562

ปกติ

มท 0307.2/ว 10425 กำหนดมอบครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วยอำนวยความเป็นธรรม

25 เมษายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 10114 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการนผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 3

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป๋นธรรม

23 เมษายน 2562

ปกติ