หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว25170 เปลี่ยนช่วงเวลาการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

26 ธันวาคม 2560

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 24295 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

13 ธันวาคม 2560

ด่วนที่สุด

ที่มท.๐๓๐๗.๒/ว๑๕๗๗๙ ลว. ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

2 สิงหาคม 2560

ปกติ

มท.๐๓๐๗.๒/ว๑๑๐๔๔ ลว. ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

5 มิถุนายน 2560

ด่วนที่สุด