หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว 6505 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

19 มีนาคม 2562

ปกติ

มท 0307.2 /ว 5461 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 การโอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโอนจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาของอำเภอ (ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2561)

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ

27 กุมภาพันธ์ 2562

ปกติ

มท 0307.2/ว 4320 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ห้วงเดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

13 กุมภาพันธ์ 2562

ปกติ

มท 0307.2/ว 1797 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

21 มกราคม 2562

ด่วนที่สุด