หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว 23704 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

18 ตุลาคม 2561

ปกติ

มท 0307.2/ว18275 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

21 สิงหาคม 2561

ด่วนที่สุด