หนังสือสั่งการ

มท0307.2/ว25677 รายงานผลการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ค้างจ่ายปี พ.ศ. 2562)

สำนักการสอบสวนและนิติการ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

25 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 24641 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562 (เพิ่มเติม) และสำหรับห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

12 กันยายน 2562

ด่วนที่สุด

มท0307.2/ว23094 หารือการเบิกเงินค่าตอบแทนของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

สำนักการสอบสวนและนิติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ

3 กันยายน 2562

ปกติ

มท 0307.2/ว 20533 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

1 สิงหาคม 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว17783 ลว. 4 ก.ค. 62 การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

4 กรกฎาคม 2562

ปกติ