หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว 35290 การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (สำหรับเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

27 ธันวาคม 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว31419 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) : ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

20 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

0307.2/ว 7033 การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

ส่่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักการสอบสวนและนิติการ ส่่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักการสอบสวนและนิติการ

20 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 30776 โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานพัฒนาระบบอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

15 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว29918 การส่งเงินจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

สำนักการสอบสวนและนิติการ ฝ่ายพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม

11 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด

มท 0307.2/ว 29862 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 1

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

7 พฤศจิกายน 2562

ด่วนที่สุด