หนังสือสั่งการ

มท 0307.2/ว 27276 การจัดทำข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการศึกษาพัฒนาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (Best practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

023569660 ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

29 พฤศจิกายน 2561

ปกติ

มท 0307.2/ว 26476 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนท่ีี่ ณ จุดอำนวยความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

02356 9556-7 ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

19 พฤศจิกายน 2561

ปกติ

ที่ มท 0307.2/ว 23297 การโอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิิติการ

15 พฤศจิกายน 2561

ปกติ

มท 0307.2/ว 23690 โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานอำนวยความเป็นธรรม ส่วนอำนวยความเป็นธรรม

18 ตุลาคม 2561

ด่วนที่สุด