ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

คำถามที่พบบ่อย การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำถามที่พบบ่อย การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

26 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ...

18 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอสะดวก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 มีนาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563

กรมการปกครอง ได้ส่งเงินจัดสรรให้แก่หน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครองที่สมัครขอรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 131 แห่ง สำหรับการอำนวยการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าจัดเตรียมเอกสาร ...

17 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

11 มีนาคม 2563

ข่าวใหม่

การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กรมการปกครอง ได้จัดทำแผ่นพับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.25 ...

11 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่

การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ/จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ย ...

5 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวใหม่

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง"

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษ ด้านฝุ่นละออง" โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดดล้อม ...

30 มกราคม 2563

ข่าวใหม่

ผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ไตรมาสที่ 1/2563

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ไตรมาสที่ 1/2563 ...

20 มกราคม 2563