ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

ประมวลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับคำถามชุดที่ 6 (ข้อมูลด้านที่ดินและการผังเมือง

23 เมษายน 2564

ประมวลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับคำถามชุดที่ 6 (ข้อมูลด้านที่ดินและการผังเมือง ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มเติม

23 เมษายน 2564

- ตัวอย่าง คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงาน

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่

แนวทางการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ ...

28 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค. (วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564) และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค. (วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564) และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ...

28 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)

25 มีนาคม 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ...

29 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอต้นแบบ (Role Model) ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

24 มีนาคม 2564

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอำเภอต้นแบบ (Role Model) ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5

19 มีนาคม 2564

- รายละเอียดโครงการฯ - กำหนดการอบรมฯ รุ่นที่ 5 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) - แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 5 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) - การจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม รุ ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6

19 มีนาคม 2564

- รายละเอียดโครงการฯ - กำหนดการอบรมฯ รุ่นที่ 6 - แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 6 - การจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 6 - แบบส่งเงินจัดสรรแก่ที่ทำการปกครองจังหวัด ...

18 พฤษภาคม 2564