ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มีนาคม 2564

แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่1/2564

สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ...

2 มีนาคม 2564

ข่าวใหม่

ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

1. เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2  2. รายงานแผนงาน/โครงการ สำหรับการป้องกัน ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดทุกแห่ง แจกจ่ายแผ่นพับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

15 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดทุกแห่ง แจกจ่ายแผ่นพับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

กรมการปกครอง แจ้งแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ...

4 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวใหม่

ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 มกราคม 2564

กรมการปกครองได้จัดทำประเด็นประมวลคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) เพื่อให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แผ่นพับได้ดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว) ...

20 มกราคม 2564

ข่าวใหม่

ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 มกราคม 2564

1. แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ) สำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการ ...

6 พฤษภาคม 2564