ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

ข่าวใหม่

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม)

28 มิถุนายน 2564

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม) ...

6 สิงหาคม 2564

ข่าวใหม่

สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง

สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

แจ้งการกำชับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (เพิ่มเติม)

12 พฤษภาคม 2564

แจ้งการกำชับแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (เพิ่มเติม) ...

18 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปค. และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปค. และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ...

7 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และติดตามการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC “อำเภอ...วิถีใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

การติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ และติดตามการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนว ...

7 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่ 2/2564

สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ไตรมาสที่ 2/2564 ...

6 พฤษภาคม 2564

ข่าวใหม่

โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 เมษายน 2564 - 27 เมษายน 2564

กองวิชาการและแผนงาน (วช.) และกองการสื่อสาร (สส.) (DOPA Channel) ร่วมกับสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมเทปบันทึกการบรรยาย และเอกสารบรรยาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนข้าราชการ ปค. ในการทบทวนความรู้ แล ...

29 เมษายน 2564

ข่าวใหม่

ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 เมษายน 2564

แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ ...

6 พฤษภาคม 2564