จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัดุคอมพิวเตอร์

วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้านวรจักร เซ็นเตอร์ ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ

การจ้างจัดพิมพ์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 9,504 ใบ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาพิมพ์เขียวแบบแปลนที่ว่าการอำเภอฯลฯ

การจ้างถ่ายสำเนาพิมพ์พิมพ์เขียวแบบแปลน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านพิมพ์ ...

7 สิงหาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ไตรรวี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 499,824 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...

22 กรกฎาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำถ้วยรางวัลพระราชทานฯ

โล่รางวัลพระราชทานฯ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ นางนิติกาญจน์ พวงประสาทพร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท ...

22 กรกฎาคม 2563

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

21 กรกฎาคม 2563