จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

27 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการรหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระเป๋าเอกสารสำหรับการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการรหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่งตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมตามโครงสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู้บ้าน (ฏม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรมตามโครงสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู้บ้าน (ฏม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่ที่ระลึกตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระเป๋าเอกสารตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกระเป๋าเอกสารตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนแผนการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนแผนการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

21 พฤศจิกายน 2561